මැයි මාර ප්‍රසංගය – May Mara Prasangaya

රු650.00

or 3 installments of රු216.67 with

+ Free Shipping

ISBN: 978-624-594-25-2

Authors : Mahinda Prasad Masimbula

Cover: Soft Cover

Language: Sinhala

Publishers : Santhawa Publication

Source: LOCAL

Template : BOOKS

or 3 installments of රු 216.67 with

එයා ආපු කෙනා පමණයි. ඉතින් ආපු කෙනා නෙමෙයිද යන්න ඕනි කෙනා? ආපු කෙනා නේන්නම් යන්න ඕනි කෙනා. ඒ හින්දම එයා ඇවිත් ගිය කෙනා. මම හිටපු කෙනා. හිටපු කෙනා තමයි ඉන්න කෙනා වෙන්නෙත්.ඒ හින්ද මං තාමත් ඉන්න කෙනා. ඒත් බැරිවෙලාවත් මං ආපු කෙනා උනානම්,කොහොමටවත් මං ගිය කෙනා වෙන්නෙනම් නෑ. එදාටත් මං ඉන්න කෙනා විතරම යි…’ -මැයි මාර ප්‍රසංගය-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැයි මාර ප්‍රසංගය – May Mara Prasangaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart